Svar från Trafikverket

Det här brevet fick Ingelstorps byalag från Trafikverket 27 november.

//

Hej!

Tack för dina synpunkter om trafiksituationen i Ingelstorp.

Det är tråkigt att höra att många struntar i hastighetsgränsen och utsätter er som bor längs vägen för fara.

Fortkörning är beteendeproblem som tyvärr är vanligt förekommande på de flesta vägar. Eftersom det handlar om ett brott mot lagstiftning är det polisens ansvar att kontrollera och hantera fortkörning. Genom att anpassa vägens utformning så att den bättre stämmer överens med gällande hastighetsgräns kan man påverka beteendet till viss del. Det kommer dock alltid att finnas de som kör för fort om det går.

Vi har begränsade möjligheter att anlägga fysiska hinder eftersom vi måste ta hänsyn till att dessa kan skapa problem för vår skötsel av vägen och riskerar att bidra med störande buller för boende i närområdet. På statliga vägar har vi också anspråk på framkomlighet och måste säkerställa att alla kan ta sig fram.

Dessa krav tillsammans med det faktum att Trafikverket har mycket begränsade resurser till den här typen av åtgärder gör att vi är restriktiva och måste prioritera platser som är mest angelägna. Då menar vi platser där många oskyddade trafikanter rör sig, t ex i tätorter där det finns målpunkter som skola, förskola, butiker mm. Trafikmängder och olycksrisker är också en del i vår bedömning.

Jag kommer skriva upp Ingelstorp på vår lista där vi samlar brister och platser som kan bli aktuella att åtgärder framöver. Trafikverket får dock mängder av önskemål och synpunkter om brister i trafiksäkerheten på många platser runt om i Skåne och vi har svårt att åtgärda alla platser där det finns önskemål. Därför kan jag inte utlova när det kan bli aktuellt med åtgärder eller vad vi kan göra.

På vår hemsida www.trafikverket.se kan du läsa mer om Trafikverket och transportsystemet.

I och med detta svar avslutar vi ditt ärende hos oss.

Med vänlig hälsning

Johan Ekström

//

Vi står alltså på listan över eventuella framtida åtgärder, alltid något.